Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 4
Akademik Faaliyetler  › Merkezde Yürütülen Projeler
Merkezde Yürütülen Projeler

Merkez Altyapısının Kullanıldığı Projeler

(2010-2013)

Merkez Altyapı Projeleri

        “Antimikrobiyal ve antiviral ürün, kaplama ve modifiye yüzeylerin mikrobiyal etkinlik analizleri için yetkin analiz laboratuarı kurulması” İstanbul Kalkınma Ajansı “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı-2012”

Uluslararası İşbirliği İçeren Projeler

1.      “Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı” 2010-2011 (TÜBİTAK 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı) (NG Karagüler)

2.     “Canlılarda Metal İyonlarının Taşınım Süreçlerinin ve Metal İyonlarına Direncin Moleküler Mekanizmalarının S. Cerevisiae mayası model organizma olarak kullanılarak deneysel ve hesapsal olarak incelenmesi” (TÜBİTAK-COST) 2010-2012 (MC üyesi: ZP Çakar, Araştırmacı: B Balta)

3.     “Molecular Machineries for Ion Translocation Across Biomembranes” Avrupa Birliği COST projesi, 2009-halen, Management Committee (MC) member: ZP.Cakar, Dr. Massimo Trotta, Bari Üniversitesi, İtalya’nın genel koordinatörlüğünde çok uluslu işbirliği

4.       “New Hygiene Services in Medical Device Cleaning and Reprocessing by the Use of Liquid Carbon Dioxide and Extremophile Enzymes” Avrupa Birligi-CORNET 2009-2012, (Turkiye-Almanya) NG. Karaguler

5.    “The recombinant expression of wild-type and mutated laccases from different sources” TUBITAK/Italy Joint project 2008-2011, C.Tamerler, G. Sannia (Uni. Napoli), A Karataş

6.   “Yönlendirilmiş Evrim Yolu ile Endüstriyel Streslere Karşı Direnç Kazandırılmış Saccharomyces cerevisiae Mayasının Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu” TÜBİTAK-EGIDE (Türkiye-Fransa) PIA-BOSPHORUS Uluslararası Projesi, (2008-halen) proje yürütücüsü (TR): ZP.Cakar, Prof. Dr. Jean-Marie François ortaklığı ile (University of Toulouse, Fransa)

 TÜBİTAK

1.       “(Ti,Mg)N İnce Film Kaplamaların Yüzeylerinde Magnezyum Katkılı Hidroksiapatit Büyütülmesi Ve Sert Doku İmplant Malzemesi Olarak Potansiyellerinin Araştırılması” (TÜBİTAK-1001), 2012-2015, Proje yürütücüsü: FN Kök

2.        “Non-woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu ile Biyosensör Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu” (TÜBİTAK-1001) 2012-2015, Danışman: FN Kök

3.       “B. subtilis’te Mikroarray Analizi ile Basilisin Yokluğunda Istatiksel Olarak Anlamlı Ölçüde Etkilendiği Ortaya Çıkarılan Farklı Gen/Operon Sistemlerine Ait Bulguların RT-qPZR Metodu ile Doğrulanması” (TUBITAK 1002) 2011-2012, Proje Yürütücüsü: AT Karataş

4.       “Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi” (TÜBİTAK-1001) 2011-2014, Proje yürütücüsü: O. İnce

5.        “Büyüme faktörü yüklü mikrokürelerin koaservasyon yöntemi ile hazırlanması ve doku mühendisliği uygulamaları için polimerik fiberlere yerleştirilmesi” (TÜBİTAK-1002) 2011-2012, Proje yürütücüsü: FN Kök

6.       “Zeytinyağı Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Ultrases Prosesinin Sistem Dinamiği Üzerine Etkisinin Araştırılması” (TÜBİTAK-1001), 2011-2013, Danışman: O.İnce

7.        “Protein Mühendisliği Yöntemleri ve Hesapsal Yöntemler Kullanılarak Hsp70 Isı Şok Proteininde Substrat Bağlanmasıyla Tetiklenen Allosterik Sinyal Mekanizmasının Araştırılması” (TÜBİTAK-1001) 2010-2012, Proje yürütücüsü: GD Doğanay, Araştırmacı: B Balta

8.       “Türk ve Bulgar kömürlerinden organik kükürdün uzaklaştırılmasını geliştirmek için genetik mühendislik metotları ile mikrobiyal desülfürizasyonun birleştirilmesi” (TUBİTAK 2502) 2010-2013, Araştırmacı: GD Doğanay

9.       “Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalığında Hücre-Hücre ve Protein-Protein İlişkilerinin Karma Hücre Kültürü ve Transgenik Drozofila Melanogaster Modelleriyle Araştırılması” (TÜBİTAK-1001) 2010-2013, Araştırmacı: ET Turanlı

10.    “Bakteriyel Biofilm İnhibisyonunu Engellemeye Yönelik Enzim ve/veya Furanon Türevlerini Kullanarak Kaplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi” (TÜBİTAK-1001) 2010-2012, Proje Yürütücüsü: NG Karagüler

11.     “Kordon kanı mezenkimal hücrelerinden damar mühendisliğinde kullanılabilmek üzere damar cidarı hücre farklılaşması” (TÜBİTAK-1002) 2010-2011, Yürütücü: H Bermek

12.    “Yaygın Olarak Kullanılan Bir Veteriner Antibiyotiğinin Hayvan Dışkısından Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerine Etkisinin Araştırılması ve Alıcı Ortamlardaki Akibetinin Belirlenmesi” (TÜBİTAK) 2010-2012, Araştırmacı: O. İnce

13.    “Multipl Skleroz'da Proteomik Analizler: Farklı Ms Klinik Alt Tiplerinin Bos ve Serum Örneklerinde Protein Belirteçlerinin Tanımlanması” (TÜBİTAK-SBAG-1001) 2009-2012, Yürütücü: ET Turanlı

14.    “Amonyağı oksitleyen arkelerin atıksu arıtımındaki rolünün moleküler tekniklerle belirlenmesi” (TÜBİTAK-1001) 2009-2011, Yürütücü: AT Akarsubaşı

15.    “Electrophoretic Mobility Shift Assay Metodu ile Basilisin Biyosentetik Operon BacABCDE Üzerindeki Global Regülasyon Mekanizmasının  Belirlenmesi” (TUBITAK 1002) 2009- 2010, Proje Yürütücüsü: AT Karataş

16.    “Bir Zar Proteini Olan P-Glikoproteininin Yapay Lipit Zarlara Yerleştirilmesi ve Statin Bazlı Kolesterol Düşürücü İlaçlarla Etkileşimi” (TUBITAK-1001), 2008-2011, Proje yürütücüsü: FN Kök

17.    “Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu (Anammox) Prosesi İle Atıksulardan Biyolojik Olarak Azot Gideriminin İncelenmesi” (TUBİTAK-1001), 2008-2011, Danışman: AT Akarsubaşı

BAP Araştırma Projeleri

1.       “Medikal Tekstil Uygulamalarına Yönelik Anti-Mikrobiyal Özellikli Nano- ve Mikro-Boyutta Gümüş Entegrasyonu ile Uygulamaya Yönelik Ürün Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” (İTÜ-BAP) 2012-2014 (Araştırmacı: AT Akarsubaşı)

2.       "Sinir Kök Hücrelerinde Nörogenez Sürecinin Regülasyonu," (İTÜ-BAP) 2011-2013, (Yürütücü: A Kumbasar)

3.       “Mikrobiyal yakıt hücrelerinde farklı atık suların arıtımı esnasında mikrobiyal kompozisyonun analizi ve enerji verimi” (İTÜ-BAP) 2011-2013 (Yürütücü: H.Bermek, AT Akarsubaşı)

4.        “Anti-apoptotik aktiviteye sahip Bag-1 izoformlarının etkileştiği partnerlerin normal hücre koşulları altında belirlenmesi” (İTÜ BAP) 2010-2012 (Proje Yürütücüsü: GD Doğanay)

5.        “The Effect of HLA DQ and DR Alleles on the Response of Chronic Hepatitis B Treatment” (Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAP) 2010-2011 (Araştırmacı: GD Doğanay)

6.       “MEFV genindeki intragenik CpG adacığının MEFV mRNA transkripsiyonu üzerindeki etkisinin araştırılması” (İTÜ-BAP) 2010-2012 (Yürütücü: ET Turanlı) (

7.       “Amonyağı oksitleyen arkelerin atıksu arıtımındaki varlığının gösterilmesi ve rolünün diğer nitrojen döngüsü mikroorganizmalarına karşı moleküler tekniklerle belirlenmesi” (İTÜ-BAP) 2010-2012 (Yürütücü: AT Akarsubaşı